inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

Sefako

październik, 14, 2019

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych

FABRYKA KOTŁÓW „SEFAKO” S.A.
OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO
CZŁONKA ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH


Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów „SEFAKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie, na podstawie § 13 ust.1 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Członka Zarządu ds. operacyjnych Spółki Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A.

 

1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

5) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

7) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

8) posiadać wiedzę w zakresie zarządzania i rozliczania kontraktów długoterminowych.

 

2. Ponadto kandydaci powinni:

1) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

2) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych,

3) doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania spółką (w szczególności w obszarach: produkcyjnym, zasobów ludzkich, finansowym),

4) wiedza i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz rozliczania kontraktów długoterminowych,

5) wiedza i doświadczenie w zakresie optymalizacji procesowej i kosztowej procesów produkcyjnych,

6) doświadczenie w zakresie udziału w tworzeniu strategii rozwoju,

7) posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym swobodną komunikację.

 

3. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

1) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 pkt 1,

2) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z ust. 1 pkt 2,

3) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z ust. 1 pkt 3,

4) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 pkt 4,

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 5,

6) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 1 pkt 6,

7) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w ust. 2 powyżej (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

 

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust 3.

 

6. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 4 lub 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

1) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

2) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,

3) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego:

1. Od publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń, w siedzibie spółki w Sędziszowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zainteresowani udziałem
w postępowaniu mogą po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności zapoznać się z następującymi dokumentami: Statutem Spółki, zwięzłym opisem działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym za 2017 rok.

2. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., ul. Przemysłowa 9, 28- 340 Sędziszów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.”.

3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 7 września 2018 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej 9).

4. Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

5. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 14 dni od upływu terminu przyjmowania zgłoszeń. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Członka zarządu ds. operacyjnych. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie do dnia 28 września 2018 r. w Warszawie.

6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

7. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną- telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.

8. Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Dodatkowo wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle listem poleconym złożoną przez kandydata dokumentację.

9. Rada Nadzorcza może korzystać w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z usług firmy doradztwa personalnego.

10. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

6) doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania spółką (w szczególności w obszarach: produkcyjnym, zasobów ludzkich, finansowym),

7) wiedza i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz rozliczania kontraktów długoterminowych,

8) wiedza i doświadczenie w zakresie optymalizacji procesowej i kosztowej procesów produkcyjnych,

9) doświadczenie w zakresie udziału w tworzeniu strategii rozwoju,

11. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych, Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. odeśle złożoną przez nich dokumentację listem poleconym.

12. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

13. Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania najlepszych kandydatów.

14. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) ujawnionych przez kandydata w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych jest spółka Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A.

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat bierze udział i będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przed umownych,

b) art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,

c) art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.
Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

3) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

4) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a) uprawnione organy publiczne,

b) podmioty dostarczające korespondencję,

c) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

d) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;

5) Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;

6) Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) W przypadku jakichkolwiek pytań kandydata dotyczących jego danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.697.693.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++