inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

Victoria

październik, 14, 2019

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. oraz sprawozdań grupy kapitałowej i spółek zależnych Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia” podlegających konsolidacji za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, a także ewentualnie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

 

I. Zakres i termin realizacji prac objętych zapytaniem ofertowym

1. Przedmiot zamówienia obejmuje złożenie oferty obejmującej dwa warianty współpracy, tj. (a) łącznie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, oraz (b) łącznie na trzy lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku:

1.1 badanie:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. (także „Spółka”) wraz z dostarczeniem w formie pisemnej: opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego, listu do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki;

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia” wraz z dostarczeniem w formie pisemnej: opinii o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego, raportu z przebiegu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, listu do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki;

c) jednostkowego sprawozdania finansowego Walcownia Rur Silesia S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (spółki zależnej Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.) wraz z dostarczeniem w formie pisemnej: opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego, listu do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o problemach w systemie rachunkowości spółki;

d) jednostkowego sprawozdania finansowego Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (spółki zależnej Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.) wraz z dostarczeniem w formie pisemnej: opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego, listu do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o problemach w systemie rachunkowości spółki;

e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. wraz z dostarczeniem w formie pisemnej: opinii o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego, raportu z przebiegu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, listu do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o problemach w systemie rachunkowości spółki; oraz

f) rocznych pakietów sprawozdawczych Grupy Kapitałowej Torpol S.A.
(w której Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. posiada 38% akcji) oraz Grupy Kapitałowej Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. na potrzeby konsolidacji,
przy czym:

a) dostarczenie pisemnych opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowych sprawozdań finansowych oraz grupy kapitałowej niższego rzędu oraz pakietów konsolidacyjnych ma nastąpić w terminie do 09 marca następnego roku po roku objętym badaniem;

b) dostarczenie pisemnych opinii i raportów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia” oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. ma nastąpić do 31 marca następnego roku po roku objętym badaniem; oraz

c) dostarczenie pisemnych listów do Zarządu do 31 marca następnego roku po roku objętym badaniem,

1.2 gotowości do obecności (o ile to będzie konieczne) na Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok objęty badaniem w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji; oraz

1.3 gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. oraz Radami Nadzorczymi spółek zależnych przed i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych.

2. Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż do dnia 28 sierpnia 2017 roku. Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta niezwłocznie.

 

 

II. Wymogi dotyczące Oferty

1. Elementy Oferty – Zasady ogólne

1.1 Oferta winna zawierać cały przedmiot zamówienia.

1.2 Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę, przy czym powinna ona zawierać dwa warianty czasowe współpracy, tj. obejmujące badanie (a) łącznie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, oraz (b) łącznie na trzy lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku.

1.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

1.4 Wszystkie strony załączników do Oferty stanowiących oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

1.5 Dokumenty Oferty powinny być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta.

2. Elementy Oferty – Część techniczna Oferty powinna zawierać:

2.1 list przewodni ze spisem dokumentów, które tworzą Ofertę wraz z załączoną dokumentacją;

2.2 informacje o Oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

2.3 informacje dotyczące podmiotów, w których Oferent badał dotychczas sprawozdania finansowe wraz z referencjami, w szczególności odnośnie podmiotów z branży, w której działają spółki objęte Ofertą oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa;

2.4 informacje przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych z tej samej branży oraz posiadaniu doświadczenia w badaniu spółek notowanych na GPW, jak również w badaniu pakietów konsolidacyjnych (przekształcenia MSSF na PSR);

2.5 ksero ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

2.6 oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

2.7 prawnie skuteczne pełnomocnictwo dla osób składających oświadczenia woli w imieniu Oferenta, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż to wynika z dokumentów; oraz

2.8 określenie osób, z którymi można się bezpośrednio kontaktować w sprawie złożonej Oferty, ich numery telefonów i adresy mailowe.

3. Elementy Oferty – Część merytoryczna Oferty powinna zawierać:

3.1 dokumenty przedstawiające pozycję na rynku usług audytorskich, doświadczenie Oferenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek w tej samej branży oraz znajomość specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa, doświadczenie w badaniu spółek notowanych na GPW, jak również w badaniu pakietów konsolidacyjnych (przekształcenie MSSF na PSR);

3.2 określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, skład zespołu audytorskiego;

3.3 wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem:

– oczekiwanego terminu przeprowadzenia badania wstępnego do dnia 15 grudnia roku badanego a badania ostatecznego w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku objętym badaniem, badanie Grupy Kapitałowej w terminie do 23 marca roku następnego roku po roku objętym badaniem wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania jednostkowego i skonsolidowanego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. do dnia 31 marca roku następnego po roku objętym badaniem;

– terminów inwentaryzacji składników majątku wyznaczonych przez Spółkę;

– informacji o obecności kluczowego biegłego rewidenta podczas badania przeprowadzanego w Spółce i spółkach zależnych;

3.4 projekt umowy o świadczenie usług;

3.5 pisemne zobowiązanie Oferenta do uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniach Rad Nadzorczej Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. i Rad Nadzorczych spółek zależnych przed i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych,

3.6 pisemne zobowiązanie Oferenta do gotowości biegłego rewidenta do złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na potrzeby Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych.

4. Elementy – Część handlowa Oferty powinna zawierać ceny w dwóch wariantach czasowych współpracy, tzn. (a) łącznie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, oraz (b) łącznie na trzy lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku:

4.1 ceny netto/brutto za przeprowadzone jednostkowe badanie sprawozdania finansowego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.;

4.2 łączne ceny brutto/netto za przeprowadzone badania sprawozdań spółek zależnych, grupy kapitałowej niższego szczebla oraz pakietów konsolidacyjnych oraz rozbicie ceny brutto/netto na poszczególne badania;

4.3 ceny netto/brutto za przeprowadzone badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe „Silesia” za 2 i 3 lata;

4.4 ceny winny zawierać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem każdego badania;

4.5 cena w Ofercie musi być podana w złotych polskich.

 

 

III. Sposób i miejsce złożenia Oferty

1. Pisemne Oferty należy przesłać na adres: Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub złożyć w osobiście w siedzibie Spółki pod ww. adresem, za potwierdzeniem odbioru w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, w terminie do dnia 01 września 2017 roku do godz. 16.00.

2. Kopertę z Ofertą należy opatrzyć adnotacją:
”Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.”

3. Oferty złożone po upływie powyżej wskazanego terminu lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

4. Oferty na badanie sprawozdań finansowych, o których mowa niniejszym zaproszeniu zostaną otwarte po dniu 01 września 2017 roku w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub w biurze Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39, 02-148 Warszawa.

 

 

IV. Wybór Oferenta

1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

2. Rada Nadzorcza dokona oceny Ofert spełniających kryteria formalne pod względem:

2.1 kryterium merytoryczne, tj. pozycję Oferenta na rynku usług audytorskich, doświadczenie Oferenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek w tej samej branży oraz znajomość specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa, doświadczenie w badaniu spółek notowanych na GPW, jak również w badaniu pakietów konsolidacyjnych (przekształcenie MSSF na PSR), metody przeprowadzania badania, skład zespołu audytorskiego (w szczególności w zakresie optymalnych, ze względu na specyfikę danej spółki, proporcji udziału biegłych rewidentów oraz innych osób w zespole, obecność kluczowego biegłego rewidenta w spółce podczas badania);

2.2 kryterium harmonogramu przeprowadzenia badania; oraz

2.3 kryterium cenowe.

3. Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez kolejne 3 lata.

4. Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu ocen merytorycznych otrzymanych ofert:

4.1 podejmie niezależną decyzję, przy rozpatrzeniu wszelkich okoliczności, o udzieleniu zlecenia (w każdym przypadku z możliwością jej przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy):

a.) łącznie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2018 roku; albo

b.) łącznie na trzy lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku; oraz

4.2 podejmie niezależną decyzję o udzieleniu zlecenia, na okres wybrany zgodnie z punktem 4.1 powyżej, Oferentowi wybranemu przez Radę Nadzorczą (co nie narusza postanowień punktu 1 powyżej).

5. Zgodnie z art. 66 ust. 5 Ustawy o rachunkowości pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską musi być zawarta na okres nie krótszy niż dwa lata.

6. O wynikach przeprowadzonego postępowania, Oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

 

 

V. Ochrona informacji

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego ogłoszenia i przekazanych Oferentom w trakcie postępowania ofertowego jako tajemnicy Spółki Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.697.693.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++